گواهی نامه و مجوزها

<h5>گواهینامه های بین المللی از کنگره کشوری مدیریت در بازارهای رقابتی</h5>

گواهینامه های بین المللی از کنگره کشوری مدیریت در بازارهای رقابتی

<h5>مجوز فروش از اتحادیه</h5>

مجوز فروش از اتحادیه درودگران

<h5>مجوز تولید مبل از اتحادیه درودگران</h5>

مجوز تولید مبل از اتحادیه درودگران

<h5>اعتبار نامه حضور در دوره های مدیریتی</h5>

اعتبار نامه حضور در دوره های مدیریتی

<h5>گواهینلمه مددیریت از آکادمی zhik</h5>

گواهینلمه مددیریت از آکادمی zhik

<h5>گواهی ثبت اختراع مبل مدل امپراتور</h5>

گواهی ثبت اختراع مبل مدل امپراتور

<h5>گواهی ثبت اختراع مبل مدل ملکه</h5>

گواهی ثبت اختراع مبل مدل ملکه

<h5>گواهی ثبت اختراع مبل مدل سناتور</h5>

گواهی ثبت اختراع مبل مدل سناتور

<h5>دریافت لوح وتندیس مدیر سال در سالن اجلاس صدا و سیما</h5>

دریافت لوح وتندیس مدیر سال در سالن اجلاس صدا و سیما

<h5>تندیس کنگره کشوری هنر مدیریت</h5>

تندیس کنگره کشوری هنر مدیریت

shares